O firmie Kontakt Oferta produkcji Biurowe powierzchnie do wynajęcia Certyfikaty Historia firmy
2024-07-24, 14:11

OMIG S.A.
info[at]omig.com.pl

Centrala  22 841 00 31
czynna w godz 7-15

Sekretariat

telefony   22 841 04 86
              22 841 05 41
Fax:       22 841 51 31

Pełne informacje kontaktowe
znajdą Państwo na stronie
Kontakt

 

 


DEMATERIALIZACJA - INFORMACJA
Od dnia 1 marca 2021 r. obowiązywać będzie zasada tzw. dematerializacji akcji przysługujących akcjonariuszom we wszystkich spółkach akcyjnych, także w OMIG S.A. Polega to na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji zapisem elektronicznym w systemie informatycznym, w ramach tzw. rejestru akcjonariuszy.

Oznacza to, że od 1 marca 2021 r. akcje nie będą mogły mieć formy papierowego dokumentu. Odpowiednikiem dokumentu akcji będą zapisy w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez profesjonalny podmiot zewnętrzny za pomocą systemu informatycznego (OMIG S.A. wybrała uchwałą Dom Maklerski BDM). Obrazowo można porównać to do sytuacji, gdy zamiast gotówki ta sama kwota środków pieniężnych zostaje zapisana w elektronicznym systemie bankowym. Co najważniejsze, akcjonariusz będzie miał nadal tę samą liczbę akcji, o tej samej wartości nominalnej, co dotychczas. Akcjonariusz będzie mógł wykonywać te same uprawnienia wynikające z akcji: prawo do dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenie, prawo do udziału i głosowaniu na walnym zgromadzeniu, itd. Jedyna w zasadzie różnica w sytuacji akcjonariusza będzie polegać na braku dysponowania dokumentem akcji. Jeżeli jednak akcjonariusz będzie chciał potwierdzić swoje uprawnienia do akcji (np. wykazać stan majątku bankowi lub innej instytucji finansowej), na wniosek akcjonariusza podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wyda dokument ? tzw. imienne świadectwo rejestrowe, w którym potwierdzi m.in. liczbę akcji przysługujących akcjonariuszowi i ich wartość nominalną. Dokument ten będzie wskazywał cel wystawienia świadectwa oraz termin jego ważności: termin ten będzie istotny, gdyż na czas ważności świadectwa (ale tylko na ten czas) obowiązywał będzie zakaz zbycia akcji. Jeżeli akcjonariusz będzie chciał wykazać prawo do akcji w celu ich sprzedaży, darowizny czy ustanowienia zabezpieczenia (zastawu, zastawu rejestrowego) kredytu lub pożyczki, na jego żądanie podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wyda w formie pisemnej lub elektronicznej aktualną informację z rejestru akcjonariuszy (uzyskanie świadectwa rejestrowego będzie w tym wypadku niecelowe, gdyż w okresie ważności świadectwa nie można dokonywać zbycia akcji). Na stronie internetowej spółki w zakładce ?Komunikacja z Akcjonariuszami? zamieszczone zostały: Regulamin prowadzenia rejestru, Tabela opłat pobieranych od akcjonariuszy za dokonywane czynności, oraz istotny z punktu widzenia akcjonariuszy §5 Umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.


W celu doprowadzenia do dematerializacji akcji i zapewnienia, że od 1 marca 2021 r. akcjonariusze OMIG S.A. zostaną ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy wraz ze wskazaniem przysługujących im akcji, konieczne będzie złożenie przez nich dokumentów akcji oraz podanie danych akcjonariusza, które będą potrzebne dla rejestracji. Podkreślić należy, że złożenie dokumentów akcji jest konieczne dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy, gdyż nie będzie dopuszczalne dokonanie wpisu w tym rejestrze ?z urzędu? na podstawie danych zawartych w księdze akcyjnej. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji akcjonariusz uzyska pisemne potwierdzenie złożenia dokumentu. O miejscu i terminie, od którego dokumenty akcji mogły być składane, OMIG S.A. poinformowała 5-krotnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, po raz pierwszy we wrześniu 2020 r. Stosowna Informacja ukazała się również na stronie internetowej spółki www.omig.com.pl, w zakładce ?Komunikacja z Akcjonariuszami?.

Z powyższych względów dokumenty akcji istniejące w dniu 1 marca 2021 r. w tym dniu utracą moc prawną, a nowe dokumenty akcji nie będą wydawane. Jednocześnie od dnia 1 marca 2021 r. moc prawną będą posiadać zapisy w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr ten zastąpi księgę akcyjną prowadzoną do tego czasu przez OMIG S.A. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn akcjonariusz nie złoży dokumentów akcji przed dniem 1 marca 2021 r., nie pozbawi go to praw do akcji i możliwości wpisania akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty nadal będą mogły być składane w OMIG S.A., a spółka niezwłocznie przekaże informacje o akcjonariuszu i liczbie jego akcji podmiotowi prowadzącemu rejestr. Moc dowodowa dokumentów akcji wygaśnie jednak 1 marca 2026 r. Złożenie dokumentów już w 2021 r. jest jednak istotne, gdyż do czasu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy nie będzie możliwe wykonywanie uprawnień z akcji (w tym uzyskanie dywidendy).


Akcjonariusze zgłaszający się osobiście będą proszeni o:
a) okazanie dowodu osobistego (dotyczy akcjonariuszy i pełnomocników) oraz ewentualnego pełnomocnictwa,
b) wypełnienie (fakultatywne) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie do Biura Maklerskiego dodatkowych danych jak numeru telefonu i adresu e-mail (w celu usprawnienia komunikacji z akcjonariuszem),
d) weryfikację i ewentualną aktualizację danych osobowych (nr i seria dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania i korespondencyjny, nr rachunku bankowego),
c) podanie numeru rachunku bankowego ? jeśli dotychczas tego nie zrobili. Brak rachunku bankowego nie stanowi przeszkody w dematerializacji akcji, jednakże jego podanie znacząco ułatwi wypłatę dywidendy.


Zgłaszać można się w dni robocze w godzinach 12.00-14.00.

W przypadku dematerializacji korespondencyjnej do pisemnego wniosku należy dołączyć:
- ewentualne pełnomocnictwo (jeśli będzie miało zastosowanie),
- fakultatywnie ? oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie do Biura Maklerskiego dodatkowych danych osobowych,
- informację o ewentualnej aktualizacji danych osobowych (nr i seria dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania i korespondencyjny, nr rachunku bankowego).


Zasady dematerializacji akcji stanowiących współwłasność.
Dla przeprowadzenia dematerializacji mogą zgłosić się wszyscy współwłaściciele akcji (osobiście) albo dokonać czynności poprzez wspólnego przedstawiciela wybranego spośród współwłaścicieli lub spoza tego grona. Czynności można też dokonać korespondencyjnie. Niezależnie od przyjętego trybu rekomendowane jest wyznaczenie wspólnego przedstawiciela współwłaścicieli.
Osoba taka nie staje się jedynym właścicielem akcji ? prawa współwłaścicieli pozostają nienaruszone. Celem ustanowienia przedstawiciela jest usprawnienie komunikacji pomiędzy Biurem Maklerskim a akcjonariuszami.

Copyright 2008 OMIG.pl